תקנון

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של SHOOKA

שוקה הינו אתר אינטרנט תדמיתי המאפשר גם מכירת צעצועים, משחקים ופריטי עיצוב (להלן:”המוצרים”). המוצרים מוצעים לציבור הגולשים באינטרנט, באמצעות מכירה מאובטחת באתר

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על יד הלקוח (להלן “לקוח”) באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין הלקוח לבין “שוקה”. עקב כך, הלקוח מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון:

• גלישה באתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה בו, מהווה את הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינו מסכים לתנאי מתנאיו הוא מתבקש לא לעשות כל רכישה באמצעות האתר.
• הגשת פרטים כוזבים על ידי לקוח בעת ההזמנה מהאתר הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
• במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר עם שרות הלקוחות של שוקה לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה שוקה זכאית לבטל את ההזמנה.
• שוקה ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת שהקלדת בעת הגשת הצעתך, תוך המועד הנקוב ב”מדיניות רכישת מוצרים” שוקה באתר.
• כמו כן, שוקה מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.
• שוקה לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות השבתות וכיוצ”ב.
• באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית תהיה שוקה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
• זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף “מדיניות משלוחים” כוללים רק את חישובם של ימי עסקים .(ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג)
• במידה ולא הגיע המוצר אל רוכש המוצר בתקופת האספקה המפורטת באתר אזי הלקוח מתחייב להודיע על כך מיידית לשוקה. במידה והרוכש לא יהיה מעוניין להמתין להגעת המוצר מעבר לתקופת האספקה, שוקה תחזיר לרוכש המוצר את הכסף אותו שילם עבור אותו מוצר כפוף ובהתאם להתקשרות עם חברת המשלוחים ווידוא נכונות התלונה ברישומי שוקה.
• בעת אספקת המוצר, רשאי השליח לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
• בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף ביטול העסקה לכך שמבצע הפעולה יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לשוקה גבעתיים, על חשבונו. דמי המשלוח לא יוחזרו.
• כל לקוח רשאי לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
• הלקוח הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יצורף אישור האפוטרופוס בכתב.
• הלקוח הינו בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
• הלקוח הינו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל או בחו”ל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי. -הלקוח הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
• מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא שוקה רשאית למנוע מלקוח מלהשתתף במכירה באתר ע”י ו/או מלהגיש בכל אחד מהמקרים הבאים: הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין, הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון, הלקוח מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון, הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בשוקה – או בפעילות התקינה של האתר, בכוונת המשתתף לשוב ולמכור את המוצר או השרות בו יזכה לצד ג’ ו/או לסחור בו.
• שמירה על סודיות המידע אודות הלקוח
• שוקה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. שוקה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.
• שוקה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינה בשליטתו ו/או הנובעים מכח עליון, שוקה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
• ביטול עסקה/מכירה
• מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) ב. לשם נוחיות הלקוח בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:
• ברכישה של נכס – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם
• ברכישת פריטים מסוימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה, הכל כאמור בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן ובכלל זה “טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה”.
• ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני ל-שוקה. ביטול העסקה ע”י מבצע הפעולה כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
• לא יוחזרו דמי המשלוח ותחוייב עמלת טיפול כמופיע בתקנות הרלוונטיות.
• שוקה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
• במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר
• אם יתברר כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של ו/או צד ג’ כלשהו.
• אם העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון זה.
• הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציינו בעת ביצוע ההזמנה.
• אם לאחר ביצוע ההזמנה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאים שוקה לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור שוקה ו/או מי מטעם לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק.
• אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה,עיצוב,הצגה מילולית,סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של שוקה ו/או מי מטעמו. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן שוקה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש. כל המוצרים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים עפ”י החוק. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו בלבד.
• שוקה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות מבצעים ואת הזכות לבצע שינוי במחירי מוצרים. שינוי במחיר המוצר לא יחול רטרואקטיבית על הזמנה שהושלמה לפני השינוי.
• התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 15/11/2016 וניתן לשינוי בכל עת ע”י שוקה על פי שיקול דעתה הבלעדי.

לכל שאלה או הבהרה ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה במייל info@shooka.net